Polityka prywatności oraz plików cookies

FIZJOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

KRS: 0000958296, dalej zwana „Polityką prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem www.fizjolab.com (dalej zwanego „Stroną Internetową”), jest FIZJOLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy al. Grunwaldzkiej 82 (który to adres jest jednocześnie właściwym adresem do doręczeń dla Spółki), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000958296, NIP 9571141974, REGON 521433030, wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł, adres e-mail: kontakt@fizjolab.com (dalej zwana „Spółką”).
 2. Każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności i zaakceptowania zasad w niej zawartych. W przeciwnym razie świadczenie usług drogą elektroniczną przez Spółkę nie będzie możliwe.
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ze zm. (dalej zwane „RODO”).
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, natomiast ich nieudzielenie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, w szczególności świadczenia usług przez Spółkę.
 5. Spółka zbiera następujące informacje dotyczące osób, które złożyły w Spółce zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej:
  1. imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres właściwy dla Klienta, adres skrzynki elektronicznej (e-mail), opcjonalnie dane firmy Klienta wraz z numerem NIP w celach fiskalnych – w celu zawarcia umowy i kontaktu z Klientem;
  2. informacje o parametrach połączenia, w tym adres IP – w celach technicznych;
  3. informacje o plikach cookies – w celach opisanych w § 2 poniżej.
 6. Z uwagi na dobrowolny charakter podania danych osobowych przez osoby odwiedzające Stronę Internetową, osoby te mają prawo do:
  1. dostępu do podanych wcześniej danych osobowych;
  2. poprawiania podanych wcześniej danych osobowych;
  3. żądania usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonych przez Spółkę. W powyższych przypadkach należy zwrócić się do Spółki na dane kontaktowe wskazane w ust. 1 powyżej.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych, jeżeli osoba korzystająca ze Strony Internetowej swoim zachowaniem naruszyła postanowienia Polityki prywatności, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązującego w Spółce lub obowiązujące przepisy prawa, a powyższe niezbędne jest do ustalenia okoliczności i odpowiedzialności tej osoby.
 8. W przypadku odwołania się do linków zewnętrznych, które są zamieszczone lub do których jest odwołanie na Stronie Internetowej, niniejsza Polityka prywatności w nie odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne. Jednakże Spółka dochowuje należytej staranności, aby zapewnić, że podmioty te są zgodne ze standardami ochrony i bezpieczeństwa danych przyjętych w Spółce. Spółka jednak nie wpływu na faktyczne przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji ochrony danych i bezpieczeństwa, przez podmioty zewnętrzne. Należy zawsze zapoznać się z polityką prywatności i ochroną danych osobowych obowiązujących dla podmiotów zewnętrznych.
 9. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim niezwiązanym z realizacją zamówionych przez Klienta usług świadczonych przez Spółkę. Odbiorcami danych będą podmioty lub instytucje upoważnione z mocy prawa.
 10. Dane udostępnione przez Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Jeżeli Klient stwierdzi, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 2. Pliki cookies

 1. Spółka korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na Stronie Internetowej, jak również podejmuje działania remarketingowe. W zakresie tych czynności Spółka nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
 2. Celem stosowania plików cookies jest dostosowanie Strony Internetowej do potrzeb osób ją odwiedzających. W razie ponownego skorzystania ze Strony Internetowej, osoba korzystająca będzie mogła wyrazić zgodę na zapamiętanie wpisanych danych, dzięki czemu bez konieczności powtórnego wpisywania danych będzie mogła korzystać ze Strony Internetowej. Właściciele innych witryn nie będę mieli dostępu do zapamiętanych danych.
 3. Klient może wyłączyć obsługę plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej, co jest jednoznaczne z brakiem zgody na personalizowanie. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Strony Internetowej.
 4. Stosowane przez Spółkę pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń, z których korzystają osoby odwiedzające Stronę Internetową.
 5. Spółka prowadząc Stronę Internetową realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach odwiedzających Stronę Internetową oraz ich zachowanie poprzez:
  1. zbieranie automatycznie informacji zawartych w plikach cookies;
  2. dobrowolnie wprowadzane dane osobowe przez osoby odwiedzające Stronę Internetową;
  3. automatyczne gromadzenie logów serwera przez operatora hostingowego.
 6. W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej – niezbędne pliki cookies;
  2. wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej przez Klientów – wydajnościowe pliki cookies;
  3. umożliwiające zapamiętanie wybranych przez osoby odwiedzające Stronę Internetową ustawień oraz dostosowanie funkcjonalności Strony Internetowej do osoby ją odwiedzającej;
  4. umożliwiające dostarczanie użytkownikom Strony Internetowej treści reklamowych – reklamowe pliki cookies;
  5. pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej – cookies sesyjne;
  6. pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika – cookies stałe.
 7. Nadto Spółka przechowuje w plikach logów serwera następujący wykaz informacji:
  1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
  2. nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;
  3. czas nadejścia zapytania;
  4. kod odpowiedzi http;
  5. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Strony Internetowej – w przypadku, gdy przejście do Strony Internetowej nastąpiło przez odnośnik;
  7. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika Strony Internetowej;
  8. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 8. Dane ujęte w § 2 ust. 7 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach Strony Internetowej. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości, operator może okazjonalnie analizować pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach Strony Internetowej odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów itp.
 9. Zgromadzone przez operatora logi, o których mowa w § 2 ust. 7 powyżej, przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania Stroną Internetową. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym podmiotom trzecim poza operatorem Strony Internetowej lub podmiotami powiązanymi z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Stroną Internetową. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę Internetową.