Regulamin płatności online

Warunki realizacji usługi, warunki zwrotów, reklamacje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ FIZJOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

KRS: 0000958296

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem fizjolab.com (dalej zwanego „Stroną Internetową”), stworzonego na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez FIZJOLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy al. Grunwaldzkiej 82 (który to adres jest jednocześnie właściwym adresem do doręczeń dla Spółki), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000958296, NIP 9571141974, REGON 521433030, wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł, adres e-mail: kontakt@fizjolab.com (dalej zwana „Spółką”).
 2. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie dostępny na Stronie Internetowej w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które to osoby korzystają z usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną (dalej zwani odrębnie „Klientem”).
 4. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Spółkę drogą elektroniczną jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja, co jest jednoznaczne z udzieleniem Klientowi informacji wymaganych przez prawo, w szczególności zgodnie z art. 12 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ze zm., które to informacje są zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę następuje z chwilą rozpoczęcia przez Klienta zakupu vouchera lub złożenia zamówienia na konsultację online z pracownikiem lub kontrahentem Spółki.
 2. Ceny usług świadczonych przez Spółkę lub dostępnych produktów podane są na Stronie Internetowej w zakładce „Cennik”. Informacje o usługach lub produktach oferowanych przez Spółkę stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Wymaganiami technicznymi, umożliwiającymi korzystanie Klientowi ze Strony Internetowej, są:
  • posiadanie sprzętu elektronicznego typu komputer, laptop, tablet, urządzenie mobilne,
  • posiadanie łącza internetowego i przeglądarki internetowej wraz z włączoną obsługą Javascript, akceptującą pliki typu „cookies”,
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. Korzystanie ze Strony Internetowej jak i składanie zamówień lub zakup vouchera lub konsultacji online nie wymaga zakładania konta. Realizacja zamówienia jest możliwa po podaniu przez Klienta niezbędnych danych osobowych i adresowych.
 2. W celu zawarcia umowy na odległość pomiędzy Klientem a Spółką konieczne jest skuteczne opłacenie zamówienia przez Klienta. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, która stanowi oświadczenie Spółki o przyjęciu oferty Klienta. Do tego czasu Zamówienie złożone przez Klienta jest ofertą, którą Klient pozostaje związany.
 3. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o oferowanych przez Spółkę produktach lub usługach, kodach rabatowych lub ofertach specjalnych. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę kontaktując się ze Spółką pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Spółka w zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej powodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony Internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste jakichkolwiek osób czy podmiotów;
  • korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający jego funkcjonowania i nieuciążliwy dla innych Klientów;
  • niepodejmowania działań w przedmiocie rozsyłania lub umieszczania niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamming);
  • korzystania z wszelkich treści dostępnych na Stronie Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami współżycia społecznego.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Voucher prezentowy, oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej, jest bezgotówkową formą zapłaty za skorzystanie z usług Spółki. Voucher prezentowy nie jest środkiem płatniczym i nie podlega wymianie na środki gotówkowe, a w sytuacji zrealizowania na jego postawie usługi, której cena jest niższa od wartości vouchera, Klientowi nie zostaną zwrócone środki pieniężne odpowiadające niewykorzystanym środkom. Celem zrealizowania na podstawie vouchera droższej usługi, Klient może dopłacić środki do vouchera kupując kolejny voucher albo za pośrednictwem płatności bezgotówkowej lub dokonując płatności w siedzibie Spółki.
 2. Po dokonaniu zakupu vouchera zostanie on wysłany w formie dokumentowej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Każdy voucher posiada unikatowy numer.
 3. Klient może, za pośrednictwem numeru telefonu, adresu e-mail Spółki wskazanych na Stronie Internetowej lub osobiście w siedzibie Spółki, zgłosić wolę skorzystania z oferowanych przez Spółkę konsultacji online z pracownikiem lub kontrahentem Spółki. W tym celu zostaną Klientowi przesłane dane do dokonania płatności w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Spółki. Po zaksięgowaniu płatności Klient może umówić się na konsultację online zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 4. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację usług świadczonych przez Spółkę. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od przekazania niepoprawnych danych, zgłosić wszelkie nieścisłości w danych, w szczególności danych teleadresowych, które zostały przekazane Spółce.
 5. W celu wykorzystania vouchera lub skorzystania z konsultacji online konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu lub adresem e-mail Spółki wskazanych na Stronie Internetowej lub osobiście w siedzibie Spółki.
 6. W ramach realizacji vouchera Spółka będzie świadczyła wybrane przez Klienta Usługi w siedzibie Spółki, chyba że Klient i Spółka postanowią inaczej. Konsultację online odbywają się za pośrednictwem narzędzi umożliwiających komunikację na odległość.
 7. Voucher zostanie wydany na okres dwóch miesięcy. Voucher nie może zostać wykorzystany po upływie okresu jego ważności, wskazanego każdorazowo w jego treści.

4. Odstąpienie od umowy

 1. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ze zm. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, można wykonać ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 2. Spółka jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w przypadku:
  • zaistnienia siły wyższej obiektywnie uniemożliwiającej realizację Umowy;
  • przekazania przez Klienta nieprawidłowych lub nieosiągalnych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu lub adresu e-mail;
  • złożenia przez Klienta fałszywego zamówienia lub uprzedniego niewykonania przez niego umowy (w szczególności poprzez jej nieopłacenie lub niestawienie się na konsultację online.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, umowę traktuje się za niezawartą. Wówczas Spółka zobowiązana będzie zwrócić Klientowi uiszczoną uprzednio cenę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakich użył Klient.

5. Płatność

 1. Wraz ze skutecznym złożeniem przez Klienta zamówienia powstaje obowiązek płatności na rzecz Spółki ceny wynikającej z zamówienia. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić, wraz z należnym podatkiem w sytuacji obowiązku jego naliczenia.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za następujące usługi świadczone przez Spółkę elektronicznie:
  • za konsultacje online – płatność bezgotówkowa przelewem na rachunek bankowy Spółki, po złożeniu zamówienia;
  • za voucher prezentowy – niezwłoczna płatność internetowa podczas składania zamówienia za pośrednictwem operatora systemu realizującego płatności elektroniczne w postaci PayU S.A. z siedzibą Poznaniu (KRS 0000274399). Regulamin płatności PayU dostępny jest na stronie internetowej operatora płatności, za którą Spółka nie ponosi odpowiedzialności, tj. payu.com.
 1. Dokonując płatności internetowej Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami wskazanymi przez operatora płatności elektronicznych PayU S.A.

6. Reklamacje

 1. Spółka ma obowiązek dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad oraz świadczyć usługi drogą elektroniczną nieprzerwanie i zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Spółki produktu lub nieodpowiedniego wykonania umowy, w tym nieprawidłowości związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, uregulowane w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Spółki wskazany na Stronie Internetowej. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych za pośrednictwem systemu płatności online (Przelewy24) można kierować bezpośrednio do operatora płatności.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć w szczególności zwięzły opis wady, dowody (np. zdjęcia) potwierdzające przytaczane okoliczności, w tym datę ich wystąpienia, dane Klienta składającego reklamacje oraz żądanie Klienta w związku z wadą.
 5. Spółka ma obowiązek ustosunkować się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a Spółka nie ustosunkuje się do żądania w w/w terminie, uważa się, że żądanie Klienta-konsumenta zostało uznane za uzasadnione. W przypadku braków w reklamacji, Spółka wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej określa stosowne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości;
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Spółką. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez w/w organ dostępna jest w siedzibach i na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; – zgodnie z ustawą o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 roku ze zm;
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Polskiej, które mają zastosowanie także w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, tj. w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa o prawach konsumenta.
 2. Polityka prywatności oraz plików cookies, zawierające szczegółowe wyjaśnienia wobec ochrony danych osobowych, uregulowane zostały odrębnym dokumentem (dostępnym na Stronie Internetowej.
 3. Klient może porozumiewać się ze Spółką za pomocą adresów wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu lub widniejącymi na Stronie Internetowej.
 4. Umowy zawierane są poprzez Stronę Internetową w języku polskim.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana świadczonych usług lub zmiana sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Spółka poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie głównej wskazując na zakres zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 6. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Spółki, domeny internetowej oraz jej elementów, logotypów, a także innych materiałów i wiadomości dostępnych na Stronie Internetowej należą do Spółki lub jej kontrahenta. Klient ma prawo korzystać z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego lub w celu zawarcia umowy – wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania pracy Strony Internetowej w celu jego modyfikacji i wprowadzania ulepszeń, co jednakże każdorazowo nastąpi po upublicznieniu stosownego komunikatu na głównej stronie. Co do zasady jednak Spółka dołoży wszelkich starań, aby przedsiębrane działania nie zakłócały funkcjonalności Strony Internetowej.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym miejscowo i rzeczowo zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Natomiast rozstrzyganie sporów zaistniałych pomiędzy Spółką a Klientem, który nie ma statusu konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.